T11

t11

Type11 (CID 2)

Đây là một định dạng để lưu trữ và trình bày thông tin văn bản. Nó cũng được gọi là CID 2 và là cơ bản được sử dụng để chụp ảnh và tạo phông chữ phức tạp trong PDF. Nó dựa trên hệ thống TrueType, nhưng cho phép điều chỉnh chính xác hơn và cho phép bằng văn bản tinh do một cấu trúc 16-bit đó là rất quan trọng khi hiển thị các ký hiệu ngôn ngữ châu Á.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang T11 Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang T11 4.1 12 phiếu bầu
2 OTF sang T11 5.0 2 phiếu bầu
3 SVG sang T11 4.0 1 phiếu bầu
4 BIN sang T11
5 CFF sang T11
6 CID sang T11
7 DFONT sang T11
8 PFA sang T11
9 PFB sang T11
10 PS sang T11
11 PT3 sang T11
12 SFD sang T11
13 T42 sang T11
14 WOFF sang T11