AIFF

aiff

Định dạng file Audio Interchange

Là một tiêu chuẩn để lưu trữ các tập tin âm thanh trong các hệ thống điều hành của Apple. Nó được phát triển vào năm 1988 dựa trên định dạng IFF và là một định dạng lossless - dữ liệu âm thanh được lưu trữ ở dạng không nén. Về bản chất, AIFF là một analog sang WAV cho nền tảng của Apple Macintosh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AIFF Chuyển đổi Đánh giá
1 AIFF sang MP3 4.8 8,455 phiếu bầu
2 AIFF sang WAV 4.8 1,423 phiếu bầu
3 AIFF sang FLAC 4.8 227 phiếu bầu
4 AIFF sang M4A 5.0 87 phiếu bầu
5 AIFF sang OGG 4.9 54 phiếu bầu
6 AIFF sang M4R 4.9 49 phiếu bầu
7 AIFF sang WMA 4.7 29 phiếu bầu
8 AIFF sang CAF 5.0 23 phiếu bầu
9 AIFF sang AAC 5.0 22 phiếu bầu
10 AIFF sang DTS 4.2 5 phiếu bầu
11 AIFF sang CDDA 4.7 3 phiếu bầu
12 AIFF sang RA 5.0 2 phiếu bầu
13 AIFF sang 8SVX 5.0 2 phiếu bầu
14 AIFF sang AU 5.0 2 phiếu bầu
15 AIFF sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
16 AIFF sang GSM 5.0 1 phiếu bầu
17 AIFF sang OPUS 5.0 1 phiếu bầu
18 AIFF sang MP2 5.0 1 phiếu bầu
19 AIFF sang TTA 3.0 1 phiếu bầu
20 AIFF sang W64 4.0 1 phiếu bầu
21 AIFF sang AMB 3.0 1 phiếu bầu
22 AIFF sang AC3 5.0 1 phiếu bầu
23 AIFF sang WV 5.0 1 phiếu bầu
24 AIFF sang AMR
25 AIFF sang SPX
26 AIFF sang VOC
27 AIFF sang OGA
28 AIFF sang PVF
29 AIFF sang PRC
30 AIFF sang MAUD
31 AIFF sang SND
32 AIFF sang SNDR
33 AIFF sang SNDT
34 AIFF sang AVR
35 AIFF sang CVS
36 AIFF sang CVSD
37 AIFF sang CVU
38 AIFF sang DVMS
39 AIFF sang VMS
40 AIFF sang FAP
41 AIFF sang PAF
42 AIFF sang FSSD
43 AIFF sang SOU
44 AIFF sang GSRT
45 AIFF sang HCOM
46 AIFF sang HTK
47 AIFF sang IRCAM
48 AIFF sang SLN
49 AIFF sang SPH
50 AIFF sang NIST
51 AIFF sang SMP
52 AIFF sang TXW
53 AIFF sang VOX
54 AIFF sang WVE
55 AIFF sang SD2
Chuyển đổi sang AIFF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang AIFF 4.8 1,825 phiếu bầu
2 M4A sang AIFF 4.8 1,044 phiếu bầu
3 WAV sang AIFF 4.8 691 phiếu bầu
4 MP4 sang AIFF 4.8 657 phiếu bầu
5 FLAC sang AIFF 4.8 382 phiếu bầu
6 OGG sang AIFF 4.9 205 phiếu bầu
7 WMA sang AIFF 4.7 110 phiếu bầu
8 MPEG sang AIFF 4.8 85 phiếu bầu
9 3GP sang AIFF 5.0 83 phiếu bầu
10 AAC sang AIFF 4.6 75 phiếu bầu
11 ASF sang AIFF 5.0 71 phiếu bầu
12 MOV sang AIFF 4.6 57 phiếu bầu
13 WEBM sang AIFF 4.8 43 phiếu bầu
14 OPUS sang AIFF 4.7 39 phiếu bầu
15 CAF sang AIFF 5.0 35 phiếu bầu
16 AMR sang AIFF 4.8 24 phiếu bầu
17 APE sang AIFF 5.0 24 phiếu bầu
18 M4R sang AIFF 4.6 18 phiếu bầu
19 MKV sang AIFF 4.9 15 phiếu bầu
20 WMV sang AIFF 4.8 14 phiếu bầu
21 AVI sang AIFF 4.7 9 phiếu bầu
22 VOC sang AIFF 4.6 8 phiếu bầu
23 CDDA sang AIFF 5.0 8 phiếu bầu
24 DTS sang AIFF 4.9 7 phiếu bầu
25 AAF sang AIFF 4.5 6 phiếu bầu
26 TS sang AIFF 4.3 6 phiếu bầu
27 SHN sang AIFF 4.7 6 phiếu bầu
28 FLV sang AIFF 5.0 6 phiếu bầu
29 MPG sang AIFF 5.0 5 phiếu bầu
30 SWF sang AIFF 4.8 5 phiếu bầu
31 SD2 sang AIFF 3.8 5 phiếu bầu
32 VOB sang AIFF 4.0 4 phiếu bầu
33 W64 sang AIFF 5.0 3 phiếu bầu
34 M4V sang AIFF 5.0 3 phiếu bầu
35 AC3 sang AIFF 5.0 3 phiếu bầu
36 WV sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
37 MXF sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
38 M2TS sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
39 MP2 sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
40 WVE sang AIFF 4.0 1 phiếu bầu
41 SMP sang AIFF 4.0 1 phiếu bầu
42 TAK sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
43 RM sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
44 OGV sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
45 OGA sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
46 SND sang AIFF 4.0 1 phiếu bầu
47 AU sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
48 AVR sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
49 3G2 sang AIFF 3.0 1 phiếu bầu
50 GSM sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
51 DSS sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
52 AV1 sang AIFF
53 AVCHD sang AIFF
54 CAVS sang AIFF
55 DIVX sang AIFF
56 DV sang AIFF
57 F4V sang AIFF
58 HEVC sang AIFF
59 M2V sang AIFF
60 MJPEG sang AIFF
61 MOD sang AIFF
62 MPEG-2 sang AIFF
63 MTS sang AIFF
64 RMVB sang AIFF
65 TOD sang AIFF
66 WTV sang AIFF
67 XVID sang AIFF
68 8SVX sang AIFF
69 AMB sang AIFF
70 CVS sang AIFF
71 CVSD sang AIFF
72 CVU sang AIFF
73 DVMS sang AIFF
74 FAP sang AIFF
75 FSSD sang AIFF
76 GSRT sang AIFF
77 HCOM sang AIFF
78 HTK sang AIFF
79 IMA sang AIFF
80 IRCAM sang AIFF
81 MAUD sang AIFF
82 NIST sang AIFF
83 PAF sang AIFF
84 PRC sang AIFF
85 PVF sang AIFF
86 RA sang AIFF
87 SLN sang AIFF
88 SNDR sang AIFF
89 SNDT sang AIFF
90 SOU sang AIFF
91 SPH sang AIFF
92 SPX sang AIFF
93 TTA sang AIFF
94 TXW sang AIFF
95 VMS sang AIFF
96 VOX sang AIFF
97 VQF sang AIFF
98 XA sang AIFF