WOFF

woff

Web Open Font Format

Nó thuộc về các định dạng font TrueType và OpenType và có nén tương tự mà các cửa hàng công nghệ dựng hình. Trong WOFF nó có thể lưu trữ siêu dữ liệu cá nhân với thông tin font. Nó được sử dụng từ năm 2010 với mục đích chính của việc lưu trữ và chuyển font trên Internet. Nó được phát triển bởi Mozilla Foundation.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang WOFF Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang WOFF 4.7 1,850 phiếu bầu
2 OTF sang WOFF 4.7 922 phiếu bầu
3 BIN sang WOFF 4.5 72 phiếu bầu
4 SVG sang WOFF 4.6 52 phiếu bầu
5 DFONT sang WOFF 4.8 12 phiếu bầu
6 PFB sang WOFF 4.8 9 phiếu bầu
7 SFD sang WOFF 4.5 2 phiếu bầu
8 CFF sang WOFF
9 CID sang WOFF
10 PFA sang WOFF
11 PS sang WOFF
12 PT3 sang WOFF
13 T11 sang WOFF
14 T42 sang WOFF