T42

t42

Type42

Type42 được dựa trên ngôn ngữ PostScript để hiển thị các font TrueType. Nó cho phép in tất cả các phông chữ TrueType trên máy in PostScript và cho phép rasterization khi hiển thị. Tất cả những thay đổi trong cấu trúc chữ xảy ra với thủ tục PostScript. Nó hỗ trợ font TrueType nhiều byte trong tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang T42 Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang T42 4.6 10 phiếu bầu
2 OTF sang T42 4.5 2 phiếu bầu
3 BIN sang T42 4.0 1 phiếu bầu
4 CFF sang T42 4.0 1 phiếu bầu
5 SVG sang T42 4.0 1 phiếu bầu
6 CID sang T42
7 DFONT sang T42
8 PFA sang T42
9 PFB sang T42
10 PS sang T42
11 PT3 sang T42
12 SFD sang T42
13 T11 sang T42
14 WOFF sang T42