Công Cụ Chuyển Đổi T42 Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file t42 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang t42

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

t42

Type42

Type42 được dựa trên ngôn ngữ PostScript để hiển thị các font TrueType. Nó cho phép in tất cả các phông chữ TrueType trên máy in PostScript và cho phép rasterization khi hiển thị. Tất cả những thay đổi trong cấu trúc chữ xảy ra với thủ tục PostScript. Nó hỗ trợ font TrueType nhiều byte trong tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Xem tất cả