PFB

pfb

PostScript Type 1 (Binary)

Định dạng này được phát triển để đơn giản hóa sử dụng Type1-phông chữ trong một số phần mềm. Đó là 8-bit và do đó, nó nhanh chóng xử lý bởi chương trình và nó có cấu trúc nhỏ gọn. PFB chứa siêu dữ liệu bổ sung. Bên cạnh việc lưu trữ các phông chữ hệ thống, một ví dụ tốt về việc sử dụng nó là ứng dụng của nó trong AutoCAD để tạo ra các file font với biên dịch.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang PFB Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang PFB 4.7 38 phiếu bầu
2 OTF sang PFB 4.7 15 phiếu bầu
3 BIN sang PFB 4.5 2 phiếu bầu
4 PFA sang PFB 5.0 2 phiếu bầu
5 SVG sang PFB 4.0 1 phiếu bầu
6 CFF sang PFB
7 CID sang PFB
8 DFONT sang PFB
9 PS sang PFB
10 PT3 sang PFB
11 SFD sang PFB
12 T11 sang PFB
13 T42 sang PFB
14 WOFF sang PFB