เครื่องมือแปลงไฟล์ HTK ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล htk หรือแปลงให้เป็นสกุล htk

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

htk

HTK

รูปแบบ PCM แบบ 16 บิตแบบช่องเดียวที่ HTK ใช้ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือสำหรับการสร้างเครื่องมือการประมวลผลคำพูดแบบซ่อนตัว Markov Model