Công Cụ Chuyển Đổi HTK Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file htk sang định dạng khác và từ định dạng khác sang htk

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

htk

HTK

Định dạng 16-bit PCM kênh đơn được HTK sử dụng, bộ công cụ để xây dựng các công cụ xử lý ngôn ngữ Mark Mark