Công Cụ Chuyển Đổi PFB Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file pfb sang định dạng khác và từ định dạng khác sang pfb

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

pfb

PostScript Type 1 (Binary)

Định dạng này được phát triển để đơn giản hóa sử dụng Type1-phông chữ trong một số phần mềm. Đó là 8-bit và do đó, nó nhanh chóng xử lý bởi chương trình và nó có cấu trúc nhỏ gọn. PFB chứa siêu dữ liệu bổ sung. Bên cạnh việc lưu trữ các phông chữ hệ thống, một ví dụ tốt về việc sử dụng nó là ứng dụng của nó trong AutoCAD để tạo ra các file font với biên dịch.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ PFB Chuyển đổi Đánh giá
1 PFB sang TTF 4.6 231 phiếu bầu
2 PFB sang OTF 4.6 53 phiếu bầu
3 PFB sang PFM 4.7 15 phiếu bầu
4 PFB sang WOFF 4.8 9 phiếu bầu
5 PFB sang PS 4.5 2 phiếu bầu
6 PFB sang AFM 4.5 2 phiếu bầu
7 PFB sang PFA 3.0 1 phiếu bầu
8 PFB sang JPG 5.0 1 phiếu bầu
9 PFB sang TIFF 4.0 1 phiếu bầu
10 PFB sang BMP 3.0 1 phiếu bầu
11 PFB sang BIN
12 PFB sang CFF
13 PFB sang CID
14 PFB sang DFONT
15 PFB sang PT3
Chuyển đổi sang PFB Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang PFB 4.7 38 phiếu bầu
2 OTF sang PFB 4.7 15 phiếu bầu
3 BIN sang PFB 4.5 2 phiếu bầu
4 PFA sang PFB 5.0 2 phiếu bầu
5 SVG sang PFB 4.0 1 phiếu bầu
6 CFF sang PFB
7 CID sang PFB
8 DFONT sang PFB
9 PS sang PFB
10 PT3 sang PFB
11 SFD sang PFB
12 T11 sang PFB
13 T42 sang PFB
14 WOFF sang PFB

Xem tất cả