TAR

tar

Băng Lưu trữ file

Đây là định dạng chuẩn cho nén dữ liệu trong một môi trường Unix. Nó được sử dụng để lưu trữ nhiều tập tin trong một kho lưu trữ và để tạo ra một kho lưu trữ tập tin hệ thống và phân phối phần mềm. Trong một kho lưu trữ TAR, thông tin được đăng nhập về chủ sở hữu, các nhóm tập tin, cấu trúc Danh mục và thời gian tập. bzip2 và gzip công cụ khác nhau được sử dụng để tạo ra một kho lưu trữ.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TAR Chuyển đổi Đánh giá
1 TAR sang ZIP 4.7 538 phiếu bầu
2 TAR sang TGZ 4.7 58 phiếu bầu
3 TAR sang RAR 4.6 40 phiếu bầu
4 TAR sang JAR 4.4 27 phiếu bầu
5 TAR sang TAR.7Z 5.0 6 phiếu bầu
6 TAR sang 7Z 4.8 5 phiếu bầu
7 TAR sang TAR.LZMA 4.5 4 phiếu bầu
8 TAR sang TAR.Z 5.0 4 phiếu bầu
9 TAR sang CPIO 5.0 2 phiếu bầu
10 TAR sang TAR.LZ 5.0 1 phiếu bầu
11 TAR sang TBZ2 5.0 1 phiếu bầu
12 TAR sang ARJ 5.0 1 phiếu bầu
13 TAR sang TAR.BZ 5.0 1 phiếu bầu
14 TAR sang LHA
15 TAR sang TAR.LZO
16 TAR sang TAR.XZ
Chuyển đổi sang TAR Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang TAR 4.8 542 phiếu bầu
2 RAR sang TAR 4.7 250 phiếu bầu
3 TGZ sang TAR 4.8 16 phiếu bầu
4 RPM sang TAR 5.0 14 phiếu bầu
5 7Z sang TAR 5.0 12 phiếu bầu
6 TAR.XZ sang TAR 5.0 5 phiếu bầu
7 JAR sang TAR 5.0 4 phiếu bầu
8 TAR.LZ sang TAR 5.0 3 phiếu bầu
9 DEB sang TAR 5.0 2 phiếu bầu
10 ACE sang TAR
11 ALZ sang TAR
12 ARC sang TAR
13 ARJ sang TAR
14 CAB sang TAR
15 CPIO sang TAR
16 LHA sang TAR
17 TAR.7Z sang TAR
18 TAR.BZ sang TAR
19 TAR.LZMA sang TAR
20 TAR.LZO sang TAR
21 TAR.Z sang TAR
22 TBZ2 sang TAR