Chuyển đổi CMX. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file cmx. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

cmx

Corel Presentation Exchange files (CMX1 format)

Định dạng này được sử dụng để trao đổi dữ liệu trong chương trình làm việc với đồ họa vector từ Corel, và cũng cho in ấn thiết kế hoàn thành. Nó chứa dữ liệu hình ảnh và cũng là siêu dữ liệu mô tả nó. Trong CMX nó có thể lưu trữ các lớp có thể được chỉnh sửa một cách độc lập. Các định dạng được công nhận bởi các phiên bản Adobe Illustrator 6-8.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CMX Chuyển đổi Đánh giá
1 CMX sang AI 4.6 138 phiếu bầu
2 CMX sang JPG 4.6 126 phiếu bầu
3 CMX sang PDF 4.6 75 phiếu bầu
4 CMX sang EPS 4.5 36 phiếu bầu
5 CMX sang PNG 4.7 36 phiếu bầu
6 CMX sang SVG 4.6 30 phiếu bầu
7 CMX sang DOC 4.6 23 phiếu bầu
8 CMX sang DXF 4.6 13 phiếu bầu
9 CMX sang PSD 4.4 13 phiếu bầu
10 CMX sang JPEG 4.6 13 phiếu bầu
11 CMX sang WMF 5.0 4 phiếu bầu
12 CMX sang BMP 4.8 4 phiếu bầu
13 CMX sang TIFF 4.7 3 phiếu bầu
14 CMX sang DOCX 4.7 3 phiếu bầu
15 CMX sang SK 4.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả