Công Cụ Chuyển Đổi XLS (EXCEL)

Chuyển đổi trực tuyến từ file xls sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xls

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

xls

Microsoft Excel Worksheet Sheet (97-2003)

Định dạng XLS được sử dụng để tham khảo các tài liệu của chương trình Microsoft Excel. Tập tin này là một bảng tính. Tất cả các dữ liệu tài liệu phân phối và lưu trữ trong các tế bào. Mỗi tế bào có một địa chỉ duy nhất, được ký hiệu bằng chữ cái và chữ số Ả Rập. Các tế bào có thể chứa dữ liệu cố định, và các dữ liệu dưới dạng công thức, ràng buộc nhiều ô.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XLS Chuyển đổi Đánh giá
1 XLS sang DOC 4.1 19,435 phiếu bầu
2 XLS sang JPG 4.5 17,441 phiếu bầu
3 XLS sang XLSX 4.6 15,480 phiếu bầu
4 XLS sang CSV 4.7 14,034 phiếu bầu
5 XLS sang PDF 4.4 7,707 phiếu bầu
6 XLS sang DOCX 4.1 2,232 phiếu bầu
7 XLS sang TXT 4.5 1,560 phiếu bầu
8 XLS sang JPEG 4.4 1,267 phiếu bầu
9 XLS sang HTML 4.5 803 phiếu bầu
10 XLS sang PNG 4.3 710 phiếu bầu
11 XLS sang BMP 4.5 655 phiếu bầu
12 XLS sang PPT 4.2 422 phiếu bầu
13 XLS sang TIFF 4.2 277 phiếu bầu
14 XLS sang ODT 4.4 252 phiếu bầu
15 XLS sang RTF 4.5 166 phiếu bầu
Chuyển đổi sang XLS Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang XLS 3.8 71,839 phiếu bầu
2 XLSX sang XLS 4.7 54,907 phiếu bầu
3 PDF sang XLS 4.0 51,930 phiếu bầu
4 CSV sang XLS 4.7 33,016 phiếu bầu
5 DOC sang XLS 3.8 25,213 phiếu bầu
6 RTF sang XLS 3.8 5,754 phiếu bầu
7 HTML sang XLS 4.0 5,119 phiếu bầu
8 XPS sang XLS 4.2 4,576 phiếu bầu
9 TXT sang XLS 4.2 4,056 phiếu bầu
10 ODT sang XLS 3.9 1,295 phiếu bầu
11 OXPS sang XLS 3.8 1,228 phiếu bầu
12 DOTX sang XLS 3.8 101 phiếu bầu
13 DOCM sang XLS 3.8 94 phiếu bầu
14 DOT sang XLS 4.1 70 phiếu bầu
15 WPS sang XLS 4.3 63 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XLS

4.2 (351,925 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!