Công Cụ Chuyển Đổi XLS (EXCEL)

Chuyển đổi trực tuyến từ file xls sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xls

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

xls

Microsoft Excel Worksheet Sheet (97-2003)

Định dạng XLS được sử dụng để tham khảo các tài liệu của chương trình Microsoft Excel. Tập tin này là một bảng tính. Tất cả các dữ liệu tài liệu phân phối và lưu trữ trong các tế bào. Mỗi tế bào có một địa chỉ duy nhất, được ký hiệu bằng chữ cái và chữ số Ả Rập. Các tế bào có thể chứa dữ liệu cố định, và các dữ liệu dưới dạng công thức, ràng buộc nhiều ô.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XLS Chuyển đổi Đánh giá
1 XLS sang DOC 4.1 14,487 phiếu bầu
2 XLS sang JPG 4.5 13,885 phiếu bầu
3 XLS sang CSV 4.7 11,768 phiếu bầu
4 XLS sang XLSX 4.6 10,727 phiếu bầu
5 XLS sang PDF 4.5 5,448 phiếu bầu
6 XLS sang DOCX 4.1 1,606 phiếu bầu
7 XLS sang TXT 4.4 1,021 phiếu bầu
8 XLS sang JPEG 4.4 952 phiếu bầu
9 XLS sang BMP 4.5 640 phiếu bầu
10 XLS sang HTML 4.5 630 phiếu bầu
11 XLS sang PNG 4.3 524 phiếu bầu
12 XLS sang PPT 4.3 326 phiếu bầu
13 XLS sang TIFF 4.1 235 phiếu bầu
14 XLS sang ODT 4.4 169 phiếu bầu
15 XLS sang RTF 4.4 132 phiếu bầu
Chuyển đổi sang XLS Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang XLS 3.8 55,635 phiếu bầu
2 XLSX sang XLS 4.7 44,357 phiếu bầu
3 PDF sang XLS 4.1 39,851 phiếu bầu
4 CSV sang XLS 4.7 21,609 phiếu bầu
5 DOC sang XLS 3.8 20,626 phiếu bầu
6 RTF sang XLS 3.9 4,808 phiếu bầu
7 XPS sang XLS 4.3 3,840 phiếu bầu
8 HTML sang XLS 4.1 3,458 phiếu bầu
9 TXT sang XLS 4.2 2,957 phiếu bầu
10 ODT sang XLS 4.0 991 phiếu bầu
11 OXPS sang XLS 3.8 856 phiếu bầu
12 DOTX sang XLS 4.1 84 phiếu bầu
13 DOCM sang XLS 3.8 77 phiếu bầu
14 DOT sang XLS 4.0 64 phiếu bầu
15 WPS sang XLS 4.2 38 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XLS

4.2 (268,534 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!