Công Cụ Chuyển Đổi XLS (EXCEL) Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file xls sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xls

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

xls

Microsoft Excel Worksheet Sheet (97-2003)

Định dạng XLS được sử dụng để tham khảo các tài liệu của chương trình Microsoft Excel. Tập tin này là một bảng tính. Tất cả các dữ liệu tài liệu phân phối và lưu trữ trong các tế bào. Mỗi tế bào có một địa chỉ duy nhất, được ký hiệu bằng chữ cái và chữ số Ả Rập. Các tế bào có thể chứa dữ liệu cố định, và các dữ liệu dưới dạng công thức, ràng buộc nhiều ô.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XLS Chuyển đổi Đánh giá
1 XLS sang JPG 4.7 7,274 phiếu bầu
2 XLS sang CSV 4.7 7,097 phiếu bầu
3 XLS sang DOC 4.5 4,971 phiếu bầu
4 XLS sang XLSX 4.7 4,842 phiếu bầu
5 XLS sang PDF 4.6 2,658 phiếu bầu
6 XLS sang BMP 4.5 606 phiếu bầu
7 XLS sang JPEG 4.6 529 phiếu bầu
8 XLS sang DOCX 4.5 509 phiếu bầu
9 XLS sang HTML 4.7 358 phiếu bầu
10 XLS sang TXT 4.7 344 phiếu bầu
11 XLS sang PNG 4.6 244 phiếu bầu
12 XLS sang PPT 4.7 109 phiếu bầu
13 XLS sang TIFF 4.4 102 phiếu bầu
14 XLS sang ODT 4.5 73 phiếu bầu
15 XLS sang SVG 4.5 52 phiếu bầu
Chuyển đổi sang XLS Chuyển đổi Đánh giá
1 XLSX sang XLS 4.7 26,566 phiếu bầu
2 DOCX sang XLS 4.6 21,788 phiếu bầu
3 PDF sang XLS 4.6 17,675 phiếu bầu
4 DOC sang XLS 4.5 9,891 phiếu bầu
5 CSV sang XLS 4.9 7,013 phiếu bầu
6 RTF sang XLS 4.5 2,714 phiếu bầu
7 XPS sang XLS 4.7 1,803 phiếu bầu
8 HTML sang XLS 4.7 1,486 phiếu bầu
9 TXT sang XLS 4.6 1,420 phiếu bầu
10 ODT sang XLS 4.7 447 phiếu bầu
11 OXPS sang XLS 4.1 83 phiếu bầu
12 DOTX sang XLS 4.6 40 phiếu bầu
13 DOT sang XLS 4.6 36 phiếu bầu
14 DOCM sang XLS 4.4 30 phiếu bầu
15 EPUB sang XLS 4.8 15 phiếu bầu

Xem tất cả