Công Cụ Chuyển Đổi XLS (EXCEL)

Chuyển đổi trực tuyến từ file xls sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xls

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

xls

Microsoft Excel Worksheet Sheet (97-2003)

Định dạng XLS được sử dụng để tham khảo các tài liệu của chương trình Microsoft Excel. Tập tin này là một bảng tính. Tất cả các dữ liệu tài liệu phân phối và lưu trữ trong các tế bào. Mỗi tế bào có một địa chỉ duy nhất, được ký hiệu bằng chữ cái và chữ số Ả Rập. Các tế bào có thể chứa dữ liệu cố định, và các dữ liệu dưới dạng công thức, ràng buộc nhiều ô.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XLS Chuyển đổi Đánh giá
1 XLS sang DOC 4.1 26,239 phiếu bầu
2 XLS sang JPG 4.5 21,561 phiếu bầu
3 XLS sang XLSX 4.6 21,177 phiếu bầu
4 XLS sang CSV 4.7 16,875 phiếu bầu
5 XLS sang PDF 4.5 10,844 phiếu bầu
6 XLS sang DOCX 4.1 3,069 phiếu bầu
7 XLS sang TXT 4.5 2,416 phiếu bầu
8 XLS sang JPEG 4.5 1,550 phiếu bầu
9 XLS sang HTML 4.5 1,026 phiếu bầu
10 XLS sang PNG 4.3 958 phiếu bầu
11 XLS sang BMP 4.5 664 phiếu bầu
12 XLS sang PPT 4.1 546 phiếu bầu
13 XLS sang TIFF 4.2 336 phiếu bầu
14 XLS sang ODT 4.4 324 phiếu bầu
15 XLS sang RTF 4.4 219 phiếu bầu
Chuyển đổi sang XLS Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang XLS 3.8 97,184 phiếu bầu
2 PDF sang XLS 4.0 70,798 phiếu bầu
3 XLSX sang XLS 4.7 66,716 phiếu bầu
4 CSV sang XLS 4.7 47,392 phiếu bầu
5 DOC sang XLS 3.8 31,435 phiếu bầu
6 HTML sang XLS 3.9 7,318 phiếu bầu
7 RTF sang XLS 3.8 6,922 phiếu bầu
8 TXT sang XLS 4.2 5,701 phiếu bầu
9 XPS sang XLS 4.2 5,363 phiếu bầu
10 ODT sang XLS 3.8 1,721 phiếu bầu
11 OXPS sang XLS 3.8 1,657 phiếu bầu
12 DOCM sang XLS 3.8 126 phiếu bầu
13 DOTX sang XLS 3.9 118 phiếu bầu
14 WPS sang XLS 4.3 86 phiếu bầu
15 DOT sang XLS 4.0 83 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XLS

4.2 (465,103 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!