Công Cụ Chuyển Đổi XLS (EXCEL) Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file xls sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xls

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

xls

Microsoft Excel Worksheet Sheet (97-2003)

Định dạng XLS được sử dụng để tham khảo các tài liệu của chương trình Microsoft Excel. Tập tin này là một bảng tính. Tất cả các dữ liệu tài liệu phân phối và lưu trữ trong các tế bào. Mỗi tế bào có một địa chỉ duy nhất, được ký hiệu bằng chữ cái và chữ số Ả Rập. Các tế bào có thể chứa dữ liệu cố định, và các dữ liệu dưới dạng công thức, ràng buộc nhiều ô.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ XLS Chuyển đổi Đánh giá
1 XLS sang JPG 4.5 11,640 phiếu bầu
2 XLS sang DOC 4.1 10,498 phiếu bầu
3 XLS sang CSV 4.7 9,942 phiếu bầu
4 XLS sang XLSX 4.6 8,282 phiếu bầu
5 XLS sang PDF 4.5 4,110 phiếu bầu
6 XLS sang DOCX 4.1 1,104 phiếu bầu
7 XLS sang JPEG 4.5 747 phiếu bầu
8 XLS sang TXT 4.5 740 phiếu bầu
9 XLS sang BMP 4.5 626 phiếu bầu
10 XLS sang HTML 4.5 524 phiếu bầu
11 XLS sang PNG 4.3 404 phiếu bầu
12 XLS sang PPT 4.3 243 phiếu bầu
13 XLS sang TIFF 4.2 205 phiếu bầu
14 XLS sang ODT 4.5 118 phiếu bầu
15 XLS sang RTF 4.5 100 phiếu bầu
Chuyển đổi sang XLS Chuyển đổi Đánh giá
1 DOCX sang XLS 4.0 42,827 phiếu bầu
2 XLSX sang XLS 4.7 37,106 phiếu bầu
3 PDF sang XLS 4.2 30,938 phiếu bầu
4 DOC sang XLS 4.0 16,880 phiếu bầu
5 CSV sang XLS 4.8 15,098 phiếu bầu
6 RTF sang XLS 4.1 3,999 phiếu bầu
7 XPS sang XLS 4.3 3,147 phiếu bầu
8 HTML sang XLS 4.3 2,489 phiếu bầu
9 TXT sang XLS 4.3 2,291 phiếu bầu
10 ODT sang XLS 4.1 772 phiếu bầu
11 OXPS sang XLS 3.9 523 phiếu bầu
12 DOTX sang XLS 4.1 68 phiếu bầu
13 DOCM sang XLS 3.8 59 phiếu bầu
14 DOT sang XLS 4.2 51 phiếu bầu
15 WPS sang XLS 4.1 24 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi XLS

4.3 (210,230 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!