WEBP转换器

在线将文件与webp相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

webp

WebP图像格式

这是支持在互联网上无损和有损图像质量压缩的新格式。谷歌公司开发这种格式专为在网上迅速和方便地做好工作。其主要优点是,相对于其他图像格式,文件小,但图像质量相似。

支持的转化

从 WEBP 转换 转换 评分
1 WEBP 为 JPG 4.8 153,221票
2 WEBP 为 PNG 4.8 43,480票
3 WEBP 为 GIF 4.7 18,476票
4 WEBP 为 JPEG 4.8 10,781票
5 WEBP 为 SVG 4.2 2,742票
6 WEBP 为 PDF 4.8 1,478票
7 WEBP 为 ICO 4.7 1,138票
8 WEBP 为 DXF 4.6 1,006票
9 WEBP 为 DOC 4.5 928票
10 WEBP 为 TIFF 4.8 480票
11 WEBP 为 PSD 4.7 459票
12 WEBP 为 AI 3.8 458票
13 WEBP 为 BMP 4.8 445票
14 WEBP 为 EPS 4.2 231票
15 WEBP 为 DOCX 4.3 160票
转换为 WEBP 转换 评分
1 JPG 为 WEBP 4.7 7,212票
2 PNG 为 WEBP 4.7 5,806票
3 GIF 为 WEBP 4.7 1,328票
4 JPEG 为 WEBP 4.7 413票
5 SVG 为 WEBP 4.5 235票
6 HTML 为 WEBP 4.3 118票
7 PDF 为 WEBP 4.6 114票
8 PSD 为 WEBP 4.7 62票
9 JFIF 为 WEBP 4.9 42票
10 AI 为 WEBP 4.5 26票
11 BMP 为 WEBP 4.7 19票
12 DOCX 为 WEBP 4.4 17票
13 EPS 为 WEBP 4.2 12票
14 HEIC 为 WEBP 5.0 12票
15 JP2 为 WEBP 4.8 12票

显示全部

WEBP 转换质量评分

4.8 (251,932票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!