TBZ2 (TAR.BZ2)

tbz2

Nén file Lưu Trữ

Phiên bản đầy đủ nhất của các kho lưu trữ TBZ. Nó được tạo ra với sự giúp đỡ của các tiện ích bzip2. Nó được tạo ra để sử dụng trong các hệ thống Unix. Các thùng chứa TAR kết hợp nhiều file thành một kho lưu trữ đó là đặt trong một TBZ nén file.They're sử dụng như các gói cài đặt trong trình cài đặt của một số hệ điều hành.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TBZ2 Chuyển đổi Đánh giá
1 TBZ2 sang ZIP 4.7 46 phiếu bầu
2 TBZ2 sang TGZ 5.0 4 phiếu bầu
3 TBZ2 sang JAR 5.0 3 phiếu bầu
4 TBZ2 sang RAR 5.0 3 phiếu bầu
5 TBZ2 sang 7Z 5.0 1 phiếu bầu
6 TBZ2 sang TAR.XZ 5.0 1 phiếu bầu
7 TBZ2 sang TAR
8 TBZ2 sang CPIO
9 TBZ2 sang ARJ
10 TBZ2 sang LHA
11 TBZ2 sang TAR.BZ
12 TBZ2 sang TAR.Z
13 TBZ2 sang TAR.LZO
14 TBZ2 sang TAR.LZ
15 TBZ2 sang TAR.LZMA
16 TBZ2 sang TAR.7Z
Chuyển đổi sang TBZ2 Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang TBZ2 4.9 14 phiếu bầu
2 RAR sang TBZ2 4.4 9 phiếu bầu
3 TGZ sang TBZ2 5.0 2 phiếu bầu
4 JAR sang TBZ2 4.0 1 phiếu bầu
5 DEB sang TBZ2 4.0 1 phiếu bầu
6 TAR sang TBZ2 5.0 1 phiếu bầu
7 TAR.LZ sang TBZ2 5.0 1 phiếu bầu
8 7Z sang TBZ2 5.0 1 phiếu bầu
9 ACE sang TBZ2
10 ALZ sang TBZ2
11 ARC sang TBZ2
12 ARJ sang TBZ2
13 CAB sang TBZ2
14 CPIO sang TBZ2
15 LHA sang TBZ2
16 RPM sang TBZ2
17 TAR.7Z sang TBZ2
18 TAR.BZ sang TBZ2
19 TAR.LZMA sang TBZ2
20 TAR.LZO sang TBZ2
21 TAR.XZ sang TBZ2
22 TAR.Z sang TBZ2