WEBM

webm

WEB Media

WebM是一个开放式媒体容器,媒体使用VP8视频编解码器和Vorbis音频编解码器进行压缩。 WebM格式具有很高的视频播放质量和数据压缩参数。该格式广泛用于将媒体放置到网页上,并得到所有现代网络浏览器的支持,如Opera,Mozilla Firefox和Google Chrome。将WebM视频嵌入到网站页面可以实现没有延迟和错误。 WebM旨在替代h.264标准。扩展程序的版权由Google持有。

支持的转化

从 WEBM 转换 转换 评分
1 WEBM 为 MP4 4.9 73,386票
2 WEBM 为 MP3 4.7 11,367票
3 WEBM 为 GIF 4.7 8,448票
4 WEBM 为 AVI 4.8 3,066票
5 WEBM 为 WMV 4.8 1,007票
6 WEBM 为 MPEG 4.7 684票
7 WEBM 为 WAV 4.8 670票
8 WEBM 为 MOV 4.8 568票
9 WEBM 为 MPG 4.8 292票
10 WEBM 为 DIVX 4.8 191票
11 WEBM 为 M4A 4.9 182票
12 WEBM 为 OGV 4.9 163票
13 WEBM 为 3GP 4.7 157票
14 WEBM 为 MKV 4.7 148票
15 WEBM 为 FLV 4.7 142票
16 WEBM 为 FLAC 4.7 120票
17 WEBM 为 WMA 4.6 117票
18 WEBM 为 OGG 4.8 87票
19 WEBM 为 SWF 4.9 83票
20 WEBM 为 M4V 4.9 68票
21 WEBM 为 VOB 4.9 63票
22 WEBM 为 AAC 4.9 58票
23 WEBM 为 XVID 4.9 28票
24 WEBM 为 MPEG-2 5.0 24票
25 WEBM 为 AIFF 4.9 21票
26 WEBM 为 ASF 4.9 21票
27 WEBM 为 M4R 4.4 17票
28 WEBM 为 AVCHD 4.9 16票
29 WEBM 为 MP2 3.8 11票
30 WEBM 为 MTS 4.5 11票
31 WEBM 为 RMVB 5.0 10票
32 WEBM 为 HEVC 4.6 9票
33 WEBM 为 MJPEG 4.7 9票
34 WEBM 为 TS 4.9 8票
35 WEBM 为 AV1 4.3 7票
36 WEBM 为 M2V 4.1 7票
37 WEBM 为 MXF 5.0 6票
38 WEBM 为 AC3 5.0 6票
39 WEBM 为 AMR 4.4 5票
40 WEBM 为 OPUS 4.8 5票
41 WEBM 为 AVR 3.8 3票
42 WEBM 为 RM 4.7 3票
43 WEBM 为 CDDA 3.8 3票
44 WEBM 为 WVE 5.0 2票
45 WEBM 为 WTV 4.0 2票
46 WEBM 为 F4V 5.0 2票
47 WEBM 为 AU 5.0 2票
48 WEBM 为 3G2 5.0 2票
49 WEBM 为 M2TS 4.0 2票
50 WEBM 为 DTS 5.0 1票
51 WEBM 为 SPX
52 WEBM 为 CAF
53 WEBM 为 W64
54 WEBM 为 WV
55 WEBM 为 VOC
56 WEBM 为 TTA
57 WEBM 为 RA
58 WEBM 为 OGA
59 WEBM 为 PVF
60 WEBM 为 PRC
61 WEBM 为 MAUD
62 WEBM 为 8SVX
63 WEBM 为 AMB
64 WEBM 为 SND
65 WEBM 为 SNDR
66 WEBM 为 SNDT
67 WEBM 为 CVS
68 WEBM 为 CVSD
69 WEBM 为 CVU
70 WEBM 为 DVMS
71 WEBM 为 VMS
72 WEBM 为 FAP
73 WEBM 为 PAF
74 WEBM 为 FSSD
75 WEBM 为 SOU
76 WEBM 为 GSRT
77 WEBM 为 GSM
78 WEBM 为 HCOM
79 WEBM 为 HTK
80 WEBM 为 IMA
81 WEBM 为 IRCAM
82 WEBM 为 SLN
83 WEBM 为 SPH
84 WEBM 为 NIST
85 WEBM 为 SMP
86 WEBM 为 TXW
87 WEBM 为 VOX
88 WEBM 为 SD2