Chuyển đổi PIX. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file pix. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

pix

Alias/Wavefront RLE image format

Một định dạng hình ảnh được sử dụng để lưu trữ các ảnh bitmap. Nó được thiết kế để sử dụng trong các chương trình xử lý đồ họa Bí danh PIX. Cấu trúc tập tin bắt đầu với một tiêu đề tiếp theo là một gói tin với các điểm ảnh được mã hóa. Nó được sử dụng trong phần mềm PowerAnimator và Alias ​​3D để làm việc với các mô hình ba chiều.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Xem tất cả