ZIP

zip

Nén file Lưu Trữ

Một định dạng phổ biến để nén dữ liệu. Nó được sử dụng bởi một số lượng lớn các ứng dụng cho việc trao đổi dữ liệu, sao lưu và nén tập tin. Trong tài liệu lưu trữ ZIP họ sử dụng các thuật toán nén khác nhau. Các thuật toán mã hóa là độc quyền, do đó dữ liệu bí mật được lưu trữ tốt hơn trong một kho lưu trữ với một hệ thống bảo vệ phức tạp hơn (RAR, 7z, vv).

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ZIP Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang 7Z 4.8 9,751 phiếu bầu
2 ZIP sang RAR 4.7 2,390 phiếu bầu
3 ZIP sang JAR 4.8 1,397 phiếu bầu
4 ZIP sang TAR 4.9 409 phiếu bầu
5 ZIP sang TGZ 4.9 94 phiếu bầu
6 ZIP sang ARJ 4.8 20 phiếu bầu
7 ZIP sang LHA 4.8 14 phiếu bầu
8 ZIP sang CPIO 5.0 10 phiếu bầu
9 ZIP sang TAR.XZ 4.8 9 phiếu bầu
10 ZIP sang TBZ2 4.8 6 phiếu bầu
11 ZIP sang TAR.Z 5.0 5 phiếu bầu
12 ZIP sang TAR.LZ 5.0 5 phiếu bầu
13 ZIP sang TAR.LZMA 5.0 2 phiếu bầu
14 ZIP sang TAR.7Z 5.0 2 phiếu bầu
15 ZIP sang TAR.LZO 5.0 1 phiếu bầu
16 ZIP sang TAR.BZ 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang ZIP Chuyển đổi Đánh giá
1 RAR sang ZIP 4.8 35,628 phiếu bầu
2 7Z sang ZIP 4.7 6,465 phiếu bầu
3 JAR sang ZIP 4.8 989 phiếu bầu
4 TGZ sang ZIP 4.7 926 phiếu bầu
5 TAR sang ZIP 4.8 216 phiếu bầu
6 TAR.LZ sang ZIP 5.0 59 phiếu bầu
7 DEB sang ZIP 4.9 50 phiếu bầu
8 TBZ2 sang ZIP 4.7 46 phiếu bầu
9 ARJ sang ZIP 4.7 33 phiếu bầu
10 ARC sang ZIP 4.5 32 phiếu bầu
11 ALZ sang ZIP 4.7 31 phiếu bầu
12 CAB sang ZIP 4.7 30 phiếu bầu
13 TAR.XZ sang ZIP 5.0 21 phiếu bầu
14 RPM sang ZIP 4.6 17 phiếu bầu
15 TAR.LZMA sang ZIP 5.0 5 phiếu bầu
16 LHA sang ZIP 5.0 3 phiếu bầu
17 TAR.7Z sang ZIP 4.5 2 phiếu bầu
18 TAR.Z sang ZIP 5.0 1 phiếu bầu
19 TAR.LZO sang ZIP 4.0 1 phiếu bầu
20 ACE sang ZIP
21 CPIO sang ZIP
22 TAR.BZ sang ZIP