RPM

rpm

Red Hat Package Manager

Định dạng lưu trữ này được sử dụng như một gói cài đặt trong hệ điều hành Unix để cập nhật, truy vấn, kiểm tra, xoá bỏ và cài đặt sản phẩm phần mềm. Các kho lưu trữ RPM là một cơ sở dữ liệu bao gồm một cơ sở duy nhất của các gói chương trình và một số lượng lớn các cơ sở dữ liệu nhỏ. Hệ thống có thể lưu trữ thông tin về sửa đổi gói tin, xóa bỏ và cài đặt.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ RPM Chuyển đổi Đánh giá
1 RPM sang ZIP 4.5 31 phiếu bầu
2 RPM sang TGZ 4.9 17 phiếu bầu
3 RPM sang TAR 5.0 14 phiếu bầu
4 RPM sang RAR 4.8 6 phiếu bầu
5 RPM sang JAR 5.0 4 phiếu bầu
6 RPM sang TAR.XZ 3.8 2 phiếu bầu
7 RPM sang 7Z
8 RPM sang CPIO
9 RPM sang ARJ
10 RPM sang LHA
11 RPM sang TBZ2
12 RPM sang TAR.BZ
13 RPM sang TAR.Z
14 RPM sang TAR.LZO
15 RPM sang TAR.LZ
16 RPM sang TAR.LZMA
17 RPM sang TAR.7Z