AFM

afm

Adobe Font Metrics

Điều này đã được phát triển bởi Công ty Adobe và chứa dữ liệu liên quan đến các đặc điểm số liệu của phông chữ Type 1 PostScript. Cấu trúc AFM đòi hỏi một mẫu kiểm định nghĩa giao diện của mỗi biểu tượng chữ. Nó được sử dụng chủ yếu cho UNIX.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang AFM Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang AFM 4.7 95 phiếu bầu
2 OTF sang AFM 4.7 13 phiếu bầu
3 SVG sang AFM 4.7 3 phiếu bầu
4 PFB sang AFM 4.5 2 phiếu bầu
5 BIN sang AFM 4.5 2 phiếu bầu
6 CFF sang AFM 4.0 1 phiếu bầu
7 CID sang AFM
8 DFONT sang AFM
9 PFA sang AFM
10 PS sang AFM
11 PT3 sang AFM
12 SFD sang AFM
13 T11 sang AFM
14 T42 sang AFM
15 WOFF sang AFM