เครื่องมือแปลงไฟล์ GSRT ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล gsrt หรือแปลงให้เป็นสกุล gsrt

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

gsrt

Grandstream ring-tone files

ไฟล์เสียงเรียกเข้า Grandstream แม้ว่ารูปแบบไฟล์นี้จะมี A-law, μ-law, GSM, G.722, G.723, G.726, G.728 หรือ iLBC encode เสียง SoX สนับสนุนการอ่านและการเขียนเท่านั้น A-Law และμ-law .