เครื่องมือแปลงไฟล์ CVS ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล cvs หรือแปลงให้เป็นสกุล cvs

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

cvs

Continuously Variable Slope Delta modulation

ความแปรปรวนของความชันอย่างต่อเนื่อง Delta modulation เป็นวิธีการเข้ารหัสด้วยเสียง มันคือการปรับเดลต้ากับตัวแปรขั้นตอนขนาด (adaptive delta modulation), เสนอครั้งแรกโดย Greefkes และ Riemens ในปี 1970