เครื่องมือแปลงไฟล์ TAR.LZMA (TLZMA) ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล tar.lzma หรือแปลงให้เป็นสกุล tar.lzma

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

tar.lzma

Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm

นี้เป็นวิธีที่ด้ายหลายสำหรับการบีบอัดไฟล์ที่ใช้ในการจัดเก็บ 7-Zip สำหรับการสร้างการบีบอัดข้อมูลที่เก็บ 7z และยังอยู่ในผู้จัดเก็บอื่น ๆ มันมีประสิทธิภาพการบีบอัดที่ดีกว่าในแง่ของค่าร้อยละและความเร็วกว่าจดหมายเหตุ bzip2 มันกระจายด้วยรหัสเปิดให้บริการสำหรับนักพัฒนา