เครื่องมือแปลงไฟล์ PT3 ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล pt3 หรือแปลงให้เป็นสกุล pt3

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

pt3

PostScript Type 3

รูปแบบนี้จะใช้ในการจัดเก็บและแม่แบบการออกแบบใน PageMaker 3. PT3 ช่วยให้ชุดของรายละเอียดตัวอักษรและรูปแบบและองค์ประกอบกราฟิกจะถูกเก็บไว้ใน PostScript 3 ประเภทรูปแบบ ภาชนะนี้จะใช้เป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้เพื่อตอบสนองความต้องการเผยแพร่และถูกสร้างขึ้นในโปรแกรมสำหรับรูปแบบ PageMaker