ARC

arc

ARC Compressed Archive File

นี่คือรูปแบบที่เก็บไฟล์ล้าสมัย มันสามารถจัดเก็บไฟล์บีบอัดหรือบีบอัดหลายในหนึ่งเก็บซึ่งสามารถแตกด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือพิเศษ มันเป็นผู้เบิกทางในรูปแบบไปรษณีย์ มันถูกใช้ในคอมพิวเตอร์ MS-DOS และ Macintosh

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน