7Z

7z

7-Zip การบีบอัดไฟล์

รูปแบบนี้ทำงานอยู่บนพื้นฐานของหลัก LZMA วิธีการบีบอัด มันถูกนำมาใช้ในหอจดหมายเหตุ 7-Zip ขั้นตอนวิธีการบีบอัดอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้ใน 7z ตั้งแต่รูปแบบนี้มีสถาปัตยกรรมแบบเปิดสำหรับนักพัฒนา แต่ก็มีค่าสัมประสิทธิ์การบีบอัดสูง ขั้นตอนวิธีการเข้ารหัส AES-256

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง 7Z การแปลง ให้คะแนน
1 7Z เป็น ZIP 4.8 6,585 คะแนน
2 7Z เป็น RAR 4.7 881 คะแนน
3 7Z เป็น JAR 4.7 47 คะแนน
4 7Z เป็น TGZ 4.8 18 คะแนน
5 7Z เป็น TAR 5.0 11 คะแนน
6 7Z เป็น ARJ 5.0 5 คะแนน
7 7Z เป็น TAR.LZ 5.0 4 คะแนน
8 7Z เป็น TAR.7Z 5.0 1 คะแนน
9 7Z เป็น TAR.LZO 5.0 1 คะแนน
10 7Z เป็น TAR.XZ 5.0 1 คะแนน
11 7Z เป็น LHA 4.0 1 คะแนน
12 7Z เป็น CPIO
13 7Z เป็น TBZ2
14 7Z เป็น TAR.BZ
15 7Z เป็น TAR.Z
16 7Z เป็น TAR.LZMA
แปลงเป็น 7Z การแปลง ให้คะแนน
1 ZIP เป็น 7Z 4.8 9,861 คะแนน
2 RAR เป็น 7Z 4.7 164 คะแนน
3 TAR.LZ เป็น 7Z 5.0 46 คะแนน
4 ARC เป็น 7Z 4.5 18 คะแนน
5 TGZ เป็น 7Z 4.6 12 คะแนน
6 JAR เป็น 7Z 5.0 5 คะแนน
7 TAR เป็น 7Z 5.0 3 คะแนน
8 TAR.7Z เป็น 7Z 4.5 2 คะแนน
9 TAR.Z เป็น 7Z 5.0 2 คะแนน
10 DEB เป็น 7Z 5.0 1 คะแนน
11 TAR.LZO เป็น 7Z 5.0 1 คะแนน
12 TBZ2 เป็น 7Z 5.0 1 คะแนน
13 ARJ เป็น 7Z 5.0 1 คะแนน
14 CAB เป็น 7Z 5.0 1 คะแนน
15 TAR.LZMA เป็น 7Z 4.0 1 คะแนน
16 LHA เป็น 7Z 4.0 1 คะแนน
17 ACE เป็น 7Z
18 ALZ เป็น 7Z
19 CPIO เป็น 7Z
20 RPM เป็น 7Z
21 TAR.BZ เป็น 7Z
22 TAR.XZ เป็น 7Z