เครื่องมือแปลงไฟล์ CVSD ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล cvsd หรือแปลงให้เป็นสกุล cvsd

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

cvsd

Continuously Variable Slope Delta modulation

ความแปรปรวนของความชันอย่างต่อเนื่อง Delta modulation เป็นวิธีการเข้ารหัสด้วยเสียง มันคือการปรับเดลต้ากับตัวแปรขั้นตอนขนาด (adaptive delta modulation), เสนอครั้งแรกโดย Greefkes และ Riemens ในปี 1970