JFIF转换器

在线将文件与jfif相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

jfif

JPEG File Interchange Format

JFIF是一种图形数据格式,可以在计算机之间交换压缩的JPEG文件。格式的主要特征是使用标记来指示JPEG标准中未使用的参数,即像素几何,像素大小和一些其他参数。

支持的转化

从 JFIF 转换 转换 评分
1 JFIF 为 JPG 4.7 187,088票
2 JFIF 为 PNG 4.7 59,130票
3 JFIF 为 PDF 4.7 34,584票
4 JFIF 为 JPEG 4.7 22,124票
5 JFIF 为 ICO 4.7 7,117票
6 JFIF 为 SVG 4.4 3,910票
7 JFIF 为 DOC 4.1 3,674票
8 JFIF 为 DXF 4.5 2,749票
9 JFIF 为 GIF 4.6 1,057票
10 JFIF 为 BMP 4.7 615票
11 JFIF 为 WEBP 4.8 604票
12 JFIF 为 DOCX 4.1 527票
13 JFIF 为 PSD 4.6 503票
14 JFIF 为 AI 4.5 458票
15 JFIF 为 HDR 3.8 438票
转换为 JFIF 转换 评分
1 JPG 为 JFIF 4.7 819票
2 PNG 为 JFIF 4.6 392票
3 PDF 为 JFIF 4.5 190票
4 JPEG 为 JFIF 4.7 125票
5 WEBP 为 JFIF 4.8 73票
6 GIF 为 JFIF 4.7 61票
7 DOCX 为 JFIF 4.0 32票
8 BMP 为 JFIF 4.8 15票
9 AVIF 为 JFIF 5.0 15票
10 SVG 为 JFIF 3.8 11票
11 HEIC 为 JFIF 4.6 11票
12 PSD 为 JFIF 4.5 8票
13 DOC 为 JFIF 4.3 6票
14 TXT 为 JFIF 4.2 6票
15 HTML 为 JFIF 4.6 5票

显示全部

JFIF 转换质量评分

4.7 (328,721票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!