JFIF转换器

在线将文件与jfif相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

jfif

JPEG File Interchange Format

JFIF是一种图形数据格式,可以在计算机之间交换压缩的JPEG文件。格式的主要特征是使用标记来指示JPEG标准中未使用的参数,即像素几何,像素大小和一些其他参数。

支持的转化

从 JFIF 转换 转换 评分
1 JFIF 为 JPG 4.7 129,394票
2 JFIF 为 PNG 4.7 38,709票
3 JFIF 为 PDF 4.7 20,675票
4 JFIF 为 JPEG 4.7 14,196票
5 JFIF 为 ICO 4.7 4,434票
6 JFIF 为 SVG 4.4 2,319票
7 JFIF 为 DOC 4.1 2,229票
8 JFIF 为 DXF 4.5 1,544票
9 JFIF 为 GIF 4.6 716票
10 JFIF 为 BMP 4.7 395票
11 JFIF 为 PSD 4.6 371票
12 JFIF 为 DOCX 4.0 359票
13 JFIF 为 HDR 3.8 271票
14 JFIF 为 AI 4.5 259票
15 JFIF 为 WEBP 4.8 238票
转换为 JFIF 转换 评分
1 JPG 为 JFIF 4.6 556票
2 PNG 为 JFIF 4.6 268票
3 PDF 为 JFIF 4.5 118票
4 JPEG 为 JFIF 4.8 84票
5 GIF 为 JFIF 4.7 44票
6 WEBP 为 JFIF 4.7 26票
7 DOCX 为 JFIF 4.0 20票
8 SVG 为 JFIF 3.8 11票
9 BMP 为 JFIF 4.7 9票
10 HEIC 为 JFIF 4.5 8票
11 PSD 为 JFIF 4.4 7票
12 DOC 为 JFIF 4.3 6票
13 TXT 为 JFIF 4.0 5票
14 PPTX 为 JFIF 5.0 3票
15 HTML 为 JFIF 4.0 2票

显示全部

JFIF 转换质量评分

4.7 (218,746票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!