EPS转换器

在线将文件与eps相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

eps

Encapsulated PostScript

这是一种用于存储Adobe Illustrator程序以及其他处理矢量图形软件中使用的矢量图形格式。EPS可具有二进制或ASCII结构。可以包含光栅图像、2D矢量图形和文本。也可用作多个程序或操作系统使用图像传输的方便的格式。

支持的转化

从 EPS 转换 转换 评分
1 EPS 为 SVG 4.6 15,549票
2 EPS 为 PNG 4.7 14,334票
3 EPS 为 AI 4.2 11,702票
4 EPS 为 JPG 4.7 10,796票
5 EPS 为 PDF 4.7 9,737票
6 EPS 为 PSD 4.3 9,539票
7 EPS 为 DXF 4.4 6,057票
8 EPS 为 EMF 4.7 3,493票
9 EPS 为 JPEG 4.6 2,533票
10 EPS 为 DOC 4.4 1,291票
11 EPS 为 WMF 4.4 737票
12 EPS 为 PLT 4.6 573票
13 EPS 为 TIFF 4.6 561票
14 EPS 为 DOCX 4.3 413票
15 EPS 为 PS 4.5 369票
转换为 EPS 转换 评分
1 JPG 为 EPS 4.5 15,904票
2 PNG 为 EPS 4.4 13,645票
3 PDF 为 EPS 4.5 12,841票
4 CDR 为 EPS 4.6 6,124票
5 SVG 为 EPS 4.6 3,753票
6 AI 为 EPS 4.4 3,388票
7 PSD 为 EPS 4.1 1,429票
8 JPEG 为 EPS 4.2 1,095票
9 DXF 为 EPS 4.5 819票
10 BMP 为 EPS 4.5 611票
11 TIFF 为 EPS 4.5 509票
12 GIF 为 EPS 4.5 482票
13 EMF 为 EPS 4.4 439票
14 WEBP 为 EPS 4.2 325票
15 PS 为 EPS 4.6 230票

显示全部

EPS 转换质量评分

4.5 (152,171票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!