EPS转换器

在线将文件与eps相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

eps

Encapsulated PostScript

这是一种用于存储Adobe Illustrator程序以及其他处理矢量图形软件中使用的矢量图形格式。EPS可具有二进制或ASCII结构。可以包含光栅图像、2D矢量图形和文本。也可用作多个程序或操作系统使用图像传输的方便的格式。

支持的转化

从 EPS 转换 转换 评分
1 EPS 为 SVG 4.6 30,447票
2 EPS 为 PNG 4.7 23,140票
3 EPS 为 JPG 4.7 18,665票
4 EPS 为 AI 4.1 15,036票
5 EPS 为 PDF 4.7 14,262票
6 EPS 为 PSD 4.2 12,287票
7 EPS 为 DXF 4.5 9,837票
8 EPS 为 EMF 4.7 5,524票
9 EPS 为 JPEG 4.6 4,087票
10 EPS 为 DOC 4.3 1,742票
11 EPS 为 WMF 4.3 985票
12 EPS 为 TIFF 4.6 962票
13 EPS 为 PLT 4.5 828票
14 EPS 为 DOCX 4.3 546票
15 EPS 为 PS 4.5 540票
转换为 EPS 转换 评分
1 JPG 为 EPS 4.4 27,495票
2 PNG 为 EPS 4.3 24,938票
3 PDF 为 EPS 4.4 20,307票
4 SVG 为 EPS 4.5 7,224票
5 CDR 为 EPS 4.5 6,611票
6 AI 为 EPS 4.4 5,295票
7 JPEG 为 EPS 4.3 3,123票
8 PSD 为 EPS 4.1 2,228票
9 WEBP 为 EPS 4.3 1,404票
10 DXF 为 EPS 4.5 1,312票
11 BMP 为 EPS 4.4 939票
12 GIF 为 EPS 4.5 691票
13 TIFF 为 EPS 4.4 659票
14 EMF 为 EPS 4.4 654票
15 AVIF 为 EPS 4.4 466票

显示全部

EPS 转换质量评分

4.5 (248,148票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!