EPS转换器

在线将文件与eps相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

eps

Encapsulated PostScript

这是一种用于存储Adobe Illustrator程序以及其他处理矢量图形软件中使用的矢量图形格式。EPS可具有二进制或ASCII结构。可以包含光栅图像、2D矢量图形和文本。也可用作多个程序或操作系统使用图像传输的方便的格式。

支持的转化

从 EPS 转换 转换 评分
1 EPS 为 SVG 4.6 21,979票
2 EPS 为 PNG 4.7 18,070票
3 EPS 为 JPG 4.7 14,247票
4 EPS 为 AI 4.2 13,262票
5 EPS 为 PDF 4.7 11,611票
6 EPS 为 PSD 4.2 10,988票
7 EPS 为 DXF 4.4 7,656票
8 EPS 为 EMF 4.7 4,505票
9 EPS 为 JPEG 4.6 3,177票
10 EPS 为 DOC 4.3 1,514票
11 EPS 为 WMF 4.4 855票
12 EPS 为 TIFF 4.5 750票
13 EPS 为 PLT 4.5 684票
14 EPS 为 DOCX 4.3 489票
15 EPS 为 PS 4.5 431票
转换为 EPS 转换 评分
1 JPG 为 EPS 4.5 20,240票
2 PNG 为 EPS 4.3 18,152票
3 PDF 为 EPS 4.4 15,794票
4 CDR 为 EPS 4.6 6,361票
5 SVG 为 EPS 4.5 5,093票
6 AI 为 EPS 4.4 4,211票
7 JPEG 为 EPS 4.2 1,823票
8 PSD 为 EPS 4.1 1,805票
9 DXF 为 EPS 4.5 1,011票
10 BMP 为 EPS 4.4 775票
11 WEBP 为 EPS 4.3 730票
12 TIFF 为 EPS 4.4 588票
13 GIF 为 EPS 4.5 582票
14 EMF 为 EPS 4.4 537票
15 PS 为 EPS 4.6 294票

显示全部

EPS 转换质量评分

4.5 (192,226票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!