RAR转换器

在线将文件与rar相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

rar

WinRAR压缩文档

这是最常见的文件压缩格式之一。它是由俄罗斯程序员Evgeny Roshal创建的。该格式让你可以将一个存档文件分成几个部分,以阻止存档,防止意外的修改,并提高数据恢复(帮助更新损坏的文档)。它具有128位的AES算法。

支持的转化

从 RAR 转换 转换 评分
1 RAR 为 ZIP 4.8 134,621票
2 RAR 为 JAR 4.6 1,711票
3 RAR 为 7Z 4.7 849票
4 RAR 为 TGZ 4.8 267票
5 RAR 为 TAR 4.7 250票
6 RAR 为 LHA 4.7 70票
7 RAR 为 ARJ 4.6 65票
8 RAR 为 TAR.XZ 4.4 41票
9 RAR 为 TAR.LZ 4.5 30票
10 RAR 为 CPIO 4.5 28票
11 RAR 为 TAR.Z 4.6 16票
12 RAR 为 TBZ2 4.4 15票
13 RAR 为 TAR.LZMA 5.0 9票
14 RAR 为 TAR.BZ 5.0 7票
15 RAR 为 TAR.7Z 5.0 6票
转换为 RAR 转换 评分
1 ZIP 为 RAR 4.6 12,510票
2 7Z 为 RAR 4.7 2,416票
3 JAR 为 RAR 4.5 381票
4 ACE 为 RAR 4.7 111票
5 TAR 为 RAR 4.7 103票
6 TGZ 为 RAR 4.7 63票
7 DEB 为 RAR 4.6 27票
8 CAB 为 RAR 4.9 24票
9 ARC 为 RAR 4.6 19票
10 RPM 为 RAR 4.9 18票
11 ARJ 为 RAR 4.1 14票
12 ALZ 为 RAR 5.0 13票
13 LHA 为 RAR 4.5 13票
14 CPIO 为 RAR 4.0 1票
15 TAR.7Z 为 RAR

显示全部

RAR 转换质量评分

4.7 (154,693票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!