MOBI转换器

在线将文件与mobi相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

mobi

Mobipocket电子书

一种桌面和移动平台Mobipocket阅读器软件使用的格式。这种格式的书籍的扩展名可以是.PRC和.mobi。MOBI最初基于PalmDOC格式;加入HTML标记使得其可以创建将数据压缩到更大程度的高压缩版本。有一些格式的限制 - 文字不可缩进,而且插入的表格和图像无法格式化。

支持的转化

从 MOBI 转换 转换 评分
1 MOBI 为 PDF 4.8 79,193票
2 MOBI 为 EPUB 4.8 37,180票
3 MOBI 为 TXT 4.8 8,566票
4 MOBI 为 DOC 4.8 5,525票
5 MOBI 为 DOCX 4.8 4,122票
6 MOBI 为 AZW3 4.9 3,622票
7 MOBI 为 JPG 4.6 2,073票
8 MOBI 为 FB2 4.8 968票
9 MOBI 为 PDB 4.7 243票
10 MOBI 为 RTF 4.7 233票
11 MOBI 为 HTML 4.6 200票
12 MOBI 为 ODT 4.8 122票
13 MOBI 为 PNG 4.3 109票
14 MOBI 为 JPEG 4.6 66票
15 MOBI 为 DJVU 4.7 31票
转换为 MOBI 转换 评分
1 EPUB 为 MOBI 4.8 144,013票
2 PDF 为 MOBI 4.7 92,249票
3 TXT 为 MOBI 4.8 16,654票
4 DOCX 为 MOBI 4.8 11,065票
5 AZW3 为 MOBI 4.9 10,236票
6 DOC 为 MOBI 4.8 8,983票
7 FB2 为 MOBI 4.7 7,471票
8 DJVU 为 MOBI 4.4 2,369票
9 RTF 为 MOBI 4.7 2,291票
10 JPG 为 MOBI 4.8 920票
11 HTML 为 MOBI 4.7 762票
12 ODT 为 MOBI 4.8 499票
13 PNG 为 MOBI 4.8 442票
14 PPTX 为 MOBI 4.5 297票
15 PPT 为 MOBI 4.5 122票

显示全部

MOBI 转换质量评分

4.8 (446,708票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!