JFI转换器

在线将文件与jfi相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

jfi

JPEG File Interchange Image

JFI是一种光栅图像文件格式。它由JPEG(联合图像专家组)开发,用于在应用程序和计算机平台之间交换JPEG编码数据。 JFI通常用于存储完整托盘的位图图形。

支持的转化

从 JFI 转换 转换 评分
1 JFI 为 JPG 4.8 90票
2 JFI 为 PNG 4.8 28票
3 JFI 为 JPEG 5.0 10票
4 JFI 为 PDF 4.8 8票
5 JFI 为 ICO 5.0 5票
6 JFI 为 SVG 4.3 3票
7 JFI 为 DDS 4.5 2票
8 JFI 为 PSD 5.0 1票
9 JFI 为 BMP 5.0 1票
10 JFI 为 DXF 5.0 1票
11 JFI 为 DOC 5.0 1票
12 JFI 为 TIFF 5.0 1票
13 JFI 为 JP2
14 JFI 为 WBMP
15 JFI 为 GIF
转换为 JFI 转换 评分
1 JFIF 为 JFI 4.4 194票
2 JPG 为 JFI 4.2 18票
3 PDF 为 JFI 4.6 8票
4 PNG 为 JFI 5.0 7票
5 DOCX 为 JFI 4.2 5票
6 PSD 为 JFI 4.5 2票
7 WEBP 为 JFI 5.0 2票
8 JPEG 为 JFI 5.0 1票
9 ODT 为 JFI 5.0 1票
10 HEIC 为 JFI 5.0 1票
11 GIF 为 JFI 5.0 1票
12 EPUB 为 JFI 5.0 1票
13 TGA 为 JFI 3.0 1票
14 ABW 为 JFI
15 DBK 为 JFI

显示全部

JFI 转换质量评分

4.6 (394票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!