CUR转换器

在线将文件与cur相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

cur

光标文件

CUR是一种文件 - 光标图像,有时是动画,Windows的鼠标指针利用这种文件。其可以是一个箭头(用于一般用途)、旋转沙漏(等待),或者符号I(编辑中)。用户可以更改或编辑标准光标。适用于查看和编辑.cur文件的应用程序包括Inkscape、Corel VideoStudio等。

支持的转化

从 CUR 转换 转换 评分
1 CUR 为 PNG 4.7 4,855票
2 CUR 为 ICO 4.7 242票
3 CUR 为 JPG 4.6 240票
4 CUR 为 SVG 3.8 83票
5 CUR 为 BMP 4.7 64票
6 CUR 为 GIF 4.5 58票
7 CUR 为 JPEG 4.2 20票
8 CUR 为 PSD 5.0 15票
9 CUR 为 TGA 4.9 14票
10 CUR 为 PDF 4.6 14票
11 CUR 为 AI 4.3 11票
12 CUR 为 XBM 4.2 9票
13 CUR 为 DDS 4.3 6票
14 CUR 为 EPS 5.0 4票
15 CUR 为 TIFF 4.0 3票
转换为 CUR 转换 评分
1 PNG 为 CUR 4.7 30,596票
2 JPG 为 CUR 4.8 9,625票
3 GIF 为 CUR 4.4 1,628票
4 SVG 为 CUR 4.5 682票
5 JPEG 为 CUR 4.7 603票
6 ICO 为 CUR 4.6 498票
7 WEBP 为 CUR 4.7 414票
8 JFIF 为 CUR 4.7 359票
9 BMP 为 CUR 4.7 355票
10 PSD 为 CUR 4.8 250票
11 PDF 为 CUR 4.5 105票
12 XCF 为 CUR 4.5 42票
13 AI 为 CUR 4.4 40票
14 TGA 为 CUR 4.7 32票
15 EPS 为 CUR 4.8 26票

显示全部

CUR 转换质量评分

4.7 (51,402票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!