CUR转换器

在线将文件与cur相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

cur

光标文件

CUR是一种文件 - 光标图像,有时是动画,Windows的鼠标指针利用这种文件。其可以是一个箭头(用于一般用途)、旋转沙漏(等待),或者符号I(编辑中)。用户可以更改或编辑标准光标。适用于查看和编辑.cur文件的应用程序包括Inkscape、Corel VideoStudio等。

支持的转化

从 CUR 转换 转换 评分
1 CUR 为 PNG 4.7 3,618票
2 CUR 为 JPG 4.5 182票
3 CUR 为 ICO 4.7 178票
4 CUR 为 SVG 3.8 52票
5 CUR 为 BMP 4.6 49票
6 CUR 为 GIF 4.6 47票
7 CUR 为 JPEG 4.2 15票
8 CUR 为 PSD 5.0 14票
9 CUR 为 PDF 4.9 12票
10 CUR 为 TGA 4.8 11票
11 CUR 为 XBM 4.2 9票
12 CUR 为 AI 4.5 8票
13 CUR 为 WEBP 4.7 3票
14 CUR 为 TIFF 4.0 3票
15 CUR 为 EPS 5.0 3票
转换为 CUR 转换 评分
1 PNG 为 CUR 4.7 23,228票
2 JPG 为 CUR 4.8 8,126票
3 GIF 为 CUR 4.5 1,276票
4 JPEG 为 CUR 4.8 485票
5 SVG 为 CUR 4.5 483票
6 ICO 为 CUR 4.6 409票
7 BMP 为 CUR 4.7 289票
8 JFIF 为 CUR 4.7 253票
9 WEBP 为 CUR 4.8 237票
10 PSD 为 CUR 4.8 218票
11 PDF 为 CUR 4.6 52票
12 XCF 为 CUR 4.4 32票
13 AI 为 CUR 4.5 27票
14 TGA 为 CUR 4.7 26票
15 EPS 为 CUR 4.8 22票

显示全部

CUR 转换质量评分

4.7 (39,773票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!