CUR转换器

在线将文件与cur相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

cur

光标文件

CUR是一种文件 - 光标图像,有时是动画,Windows的鼠标指针利用这种文件。其可以是一个箭头(用于一般用途)、旋转沙漏(等待),或者符号I(编辑中)。用户可以更改或编辑标准光标。适用于查看和编辑.cur文件的应用程序包括Inkscape、Corel VideoStudio等。

支持的转化

从 CUR 转换 转换 评分
1 CUR 为 PNG 4.7 1,745票
2 CUR 为 ICO 4.7 87票
3 CUR 为 JPG 4.5 80票
4 CUR 为 GIF 4.8 22票
5 CUR 为 SVG 4.5 21票
6 CUR 为 BMP 4.5 20票
7 CUR 为 TGA 4.8 8票
8 CUR 为 JPEG 4.9 7票
9 CUR 为 PSD 5.0 6票
10 CUR 为 PDF 4.8 6票
11 CUR 为 XBM 4.0 4票
12 CUR 为 AI 4.0 4票
13 CUR 为 WEBP 4.5 2票
14 CUR 为 TIFF 3.8 2票
15 CUR 为 DDS 3.8 2票
转换为 CUR 转换 评分
1 PNG 为 CUR 4.7 9,906票
2 JPG 为 CUR 4.8 1,947票
3 GIF 为 CUR 4.6 683票
4 ICO 为 CUR 4.6 264票
5 SVG 为 CUR 4.5 233票
6 BMP 为 CUR 4.7 159票
7 PSD 为 CUR 4.9 65票
8 JPEG 为 CUR 4.6 51票
9 JFIF 为 CUR 4.5 42票
10 WEBP 为 CUR 4.7 39票
11 PDF 为 CUR 4.8 25票
12 XCF 为 CUR 4.8 19票
13 TGA 为 CUR 4.5 17票
14 AI 为 CUR 4.4 15票
15 EPS 为 CUR 5.0 14票

显示全部

CUR 转换质量评分

4.7 (15,617票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!