Cá nhân của bạn API Key
Đăng ký miễn phí để có được một API Key
OCR via API
You can make an OCR via API. If you have ordered OCR prepaid packages and have OCR pages in your account, they will be used in a ratio of 1:1 (1 OCR page via API = 1 OCR page), otherwise API minutes will be used in the ratio of 1:3 (1 OCR page via API = 3 API minutes). The cost of these options is almost the same.
Tài liệu
Tài liệu này bao gồm làm thế nào để sử dụng API. Tài liệu có sẵn trong tiếng Anh
CLI
Giao diện dòng lệnh của chúng tôi. Tài liệu có sẵn trong tiếng Anh
Máy đóng gói chính thức
Mã hóa ngôn ngữ Mã nguồn/Tài liệu
PHP GitHub
Node.js Sắp có...
Python Sắp có...
Hãy để cải thiện và sửa đổi chúng