TAR转换器

在线将文件与tar相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

tar

磁带归档文件

这是在Unix环境中数据压缩的标准格式。该格式用来将多个文件存储在一个存档中,然后创建一个文件系统存档,并用于软件分发。在一个tar存档中,信息是与所有者、文件组、目录结构和文件时间戳有关的日志。不同的bzip2和gzip工具用于创建存档。

支持的转化

从 TAR 转换 转换 评分
1 TAR 为 ZIP 4.8 931票
2 TAR 为 RAR 4.7 89票
3 TAR 为 TGZ 4.6 81票
4 TAR 为 JAR 4.6 36票
5 TAR 为 TAR.LZMA 4.9 15票
6 TAR 为 7Z 4.9 9票
7 TAR 为 TAR.7Z 5.0 6票
8 TAR 为 TAR.Z 4.3 6票
9 TAR 为 TAR.XZ 5.0 4票
10 TAR 为 CPIO 5.0 3票
11 TAR 为 TAR.BZ 5.0 3票
12 TAR 为 TAR.LZ 4.7 3票
13 TAR 为 TAR.LZO 5.0 1票
14 TAR 为 TBZ2 5.0 1票
15 TAR 为 ARJ 5.0 1票
转换为 TAR 转换 评分
1 ZIP 为 TAR 4.8 542票
2 RAR 为 TAR 4.7 250票
3 TGZ 为 TAR 4.8 16票
4 RPM 为 TAR 5.0 14票
5 7Z 为 TAR 5.0 12票
6 TAR.XZ 为 TAR 5.0 5票
7 JAR 为 TAR 5.0 4票
8 TAR.LZ 为 TAR 5.0 3票
9 DEB 为 TAR 5.0 2票
10 ACE 为 TAR
11 ALZ 为 TAR
12 ARC 为 TAR
13 ARJ 为 TAR
14 CAB 为 TAR
15 CPIO 为 TAR

显示全部

TAR 转换质量评分

4.8 (2,057票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!