JPG转换器

在线将文件与jpg相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

jpg

联合图像专家组

JPG扩展被分配到图像文件。许多照片和网络图形保存为JPG格式。为了压缩许多位图,保存为.jpg,这使得它更容易转移并在互联网上下载这些文件。JPG格式基于24位彩色调色板,创建JPG文件应用的压缩水平越高,解压效果对图像质量的影响越大。

支持的转化

从 JPG 转换 转换 评分
1 JPG 为 DOC 4.3 196,475票
2 JPG 为 SVG 4.5 94,976票
3 JPG 为 PNG 4.6 76,239票
4 JPG 为 DOCX 4.2 71,003票
5 JPG 为 DXF 4.6 63,365票
6 JPG 为 PDF 4.8 48,932票
7 JPG 为 ICO 4.8 36,994票
8 JPG 为 JPEG 4.6 31,480票
9 JPG 为 AI 4.7 23,951票
10 JPG 为 BMP 4.8 12,851票
11 JPG 为 EPS 4.6 12,534票
12 JPG 为 GIF 4.8 8,826票
13 JPG 为 PSD 4.7 8,333票
14 JPG 为 TIFF 4.8 8,105票
15 JPG 为 HDR 4.4 7,572票
转换为 JPG 转换 评分
1 DOCX 为 JPG 4.8 367,179票
2 PDF 为 JPG 4.7 189,875票
3 WEBP 为 JPG 4.8 123,633票
4 DOC 为 JPG 4.8 87,576票
5 PPTX 为 JPG 4.7 76,060票
6 PNG 为 JPG 4.8 51,055票
7 HEIC 为 JPG 4.8 45,874票
8 JFIF 为 JPG 4.7 38,926票
9 XLSX 为 JPG 4.5 34,066票
10 CR2 为 JPG 4.5 31,799票
11 JPEG 为 JPG 4.6 31,331票
12 BMP 为 JPG 4.8 21,799票
13 CDR 为 JPG 4.5 18,412票
14 AI 为 JPG 4.6 18,271票
15 PSD 为 JPG 4.7 17,712票

显示全部

JPG 转换质量评分

4.7 (2,218,831票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!