JPG转换器

在线将文件与jpg相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

jpg

联合图像专家组

JPG扩展被分配到图像文件。许多照片和网络图形保存为JPG格式。为了压缩许多位图,保存为.jpg,这使得它更容易转移并在互联网上下载这些文件。JPG格式基于24位彩色调色板,创建JPG文件应用的压缩水平越高,解压效果对图像质量的影响越大。

支持的转化

从 JPG 转换 转换 评分
1 JPG 为 DOC 4.2 444,323票
2 JPG 为 PNG 4.6 264,800票
3 JPG 为 SVG 4.4 214,009票
4 JPG 为 JPEG 4.6 168,419票
5 JPG 为 PDF 4.8 166,878票
6 JPG 为 DXF 4.5 147,299票
7 JPG 为 DOCX 4.2 146,013票
8 JPG 为 ICO 4.8 128,332票
9 JPG 为 AI 4.6 47,283票
10 JPG 为 WEBP 4.8 46,769票
11 JPG 为 BMP 4.8 27,392票
12 JPG 为 HDR 4.2 25,898票
13 JPG 为 EPS 4.4 25,031票
14 JPG 为 GIF 4.7 18,356票
15 JPG 为 PSD 4.6 17,197票
转换为 JPG 转换 评分
1 DOCX 为 JPG 4.7 777,848票
2 PDF 为 JPG 4.8 485,241票
3 WEBP 为 JPG 4.8 471,060票
4 HEIC 为 JPG 4.8 317,812票
5 JFIF 为 JPG 4.7 194,870票
6 JPEG 为 JPG 4.6 185,510票
7 DOC 为 JPG 4.8 167,862票
8 PNG 为 JPG 4.8 164,872票
9 PPTX 为 JPG 4.7 147,403票
10 AVIF 为 JPG 4.8 105,308票
11 XLSX 为 JPG 4.4 64,987票
12 CR2 为 JPG 4.5 50,197票
13 BMP 为 JPG 4.8 42,791票
14 AI 为 JPG 4.6 35,114票
15 SVG 为 JPG 4.6 35,027票

显示全部

JPG 转换质量评分

4.6 (5,822,339票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!