JAR转换器

在线将文件与jar相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

jar

Java档案文件

这种格式是一种Java存档,并作为一种典型的ZIP文件,该程序的一部分是用Java语言编写的。因为JAR用于启动初代手机的应用程序和游戏,所以逐渐被新的移动平台所取代。它们可以含有一个数字签名,主要供常用的浏览器存储增补使用。

支持的转化

从 JAR 转换 转换 评分
1 JAR 为 ZIP 4.5 3,937票
2 JAR 为 RAR 4.5 324票
3 JAR 为 7Z 4.5 31票
4 JAR 为 TGZ 4.8 12票
5 JAR 为 ARJ 4.3 11票
6 JAR 为 TAR.BZ 4.4 7票
7 JAR 为 CPIO 4.6 5票
8 JAR 为 TAR 5.0 4票
9 JAR 为 TAR.XZ 4.0 3票
10 JAR 为 TAR.7Z 4.0 2票
11 JAR 为 TAR.LZMA 3.8 2票
12 JAR 为 TAR.Z 5.0 2票
13 JAR 为 TBZ2 4.5 2票
14 JAR 为 TAR.LZO 5.0 1票
15 JAR 为 LHA
转换为 JAR 转换 评分
1 ZIP 为 JAR 4.6 7,098票
2 RAR 为 JAR 4.6 1,473票
3 7Z 为 JAR 4.6 171票
4 TGZ 为 JAR 4.7 41票
5 DEB 为 JAR 3.8 37票
6 TAR 为 JAR 4.6 36票
7 RPM 为 JAR 5.0 15票
8 CAB 为 JAR 4.8 5票
9 ARJ 为 JAR 5.0 3票
10 TBZ2 为 JAR 5.0 3票
11 ACE 为 JAR
12 ALZ 为 JAR
13 ARC 为 JAR
14 CPIO 为 JAR
15 LHA 为 JAR

显示全部

JAR 转换质量评分

4.5 (13,543票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!