FAX转换器

在线将文件与fax相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

fax

Group 3 FAX

此格式用于通过传真机发送时他们压缩TIFF图像。这种格式有助于减少数据传输时间。组3消除了为了减小文件大小压缩过程中的冗余数据。标准的10:1的压缩比可以增加至用户的喜好,但是它可能导致图像质量的显著损失。

支持的转化

从 FAX 转换 转换 评分
1 FAX 为 PDF 4.6 95票
2 FAX 为 JPG 4.7 17票
3 FAX 为 TIFF 4.3 6票
4 FAX 为 JPEG 4.5 2票
5 FAX 为 PNG 5.0 1票
6 FAX 为 BMP 5.0 1票
7 FAX 为 JP2 5.0 1票
8 FAX 为 JIF 3.0 1票
9 FAX 为 DOT 5.0 1票
10 FAX 为 XPM 5.0 1票
11 FAX 为 WBMP
12 FAX 为 GIF
13 FAX 为 TGA
14 FAX 为 SVG
15 FAX 为 PCX
转换为 FAX 转换 评分
1 JPG 为 FAX 4.6 67票
2 PDF 为 FAX 4.6 64票
3 DOCX 为 FAX 4.8 14票
4 PNG 为 FAX 4.5 12票
5 JPEG 为 FAX 5.0 6票
6 XLSX 为 FAX 4.4 5票
7 TXT 为 FAX 4.7 3票
8 BMP 为 FAX 5.0 3票
9 XLS 为 FAX 5.0 3票
10 HTML 为 FAX 5.0 2票
11 TIFF 为 FAX 5.0 2票
12 DOC 为 FAX 5.0 2票
13 XPS 为 FAX 5.0 1票
14 RTF 为 FAX 5.0 1票
15 ODT 为 FAX 3.0 1票

显示全部

FAX 转换质量评分

4.6 (327票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!