EMF转换器

在线将文件与emf相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

emf

Enhanced Metafile

该格式用于Windows应用程序的通用矢量图形。可用于存储图形图纸集合。在RGB范围内存储数据,不支持CMYK系统。可以用来作为打印机驱动程序的图形语言。具有16位的结构。

支持的转化

从 EMF 转换 转换 评分
1 EMF 为 PDF 4.5 1,758票
2 EMF 为 JPG 4.3 1,284票
3 EMF 为 PNG 4.1 585票
4 EMF 为 EPS 4.4 515票
5 EMF 为 SVG 4.2 399票
6 EMF 为 DOC 4.3 180票
7 EMF 为 TIFF 4.3 160票
8 EMF 为 WMF 4.0 87票
9 EMF 为 JPEG 4.2 83票
10 EMF 为 DOCX 4.4 44票
11 EMF 为 BMP 4.4 34票
12 EMF 为 PSD 4.5 31票
13 EMF 为 PS 4.5 15票
14 EMF 为 ICO 4.2 13票
15 EMF 为 GIF 4.0 11票
转换为 EMF 转换 评分
1 EPS 为 EMF 4.7 4,280票
2 SVG 为 EMF 4.7 2,249票
3 PNG 为 EMF 4.3 1,566票
4 JPG 为 EMF 4.4 1,194票
5 AI 为 EMF 4.7 793票
6 BMP 为 EMF 4.1 123票
7 DXF 为 EMF 4.1 100票
8 JPEG 为 EMF 4.3 80票
9 PSD 为 EMF 4.4 67票
10 CDR 为 EMF 4.6 58票
11 WMF 为 EMF 4.6 50票
12 GIF 为 EMF 4.6 50票
13 PS 为 EMF 4.6 36票
14 TIFF 为 EMF 4.5 27票
15 WEBP 为 EMF 4.6 26票

显示全部

EMF 转换质量评分

4.5 (16,065票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!