TAR.XZ (TXZ)

tar.xz

Nén file Lưu Trữ

Đây là một định dạng nén tập tin trong một môi trường với việc sử dụng các thuật toán nén LZMA2 Unix. Đó là một bình chứa để chỉ một tập tin, vì vậy nó được sử dụng song song với các định dạng tar (tar.xz). Các công cụ XZ Utils phục vụ như là chương trình mã nguồn để phát triển.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TAR.XZ Chuyển đổi Đánh giá
1 TAR.XZ sang TGZ 5.0 22 phiếu bầu
2 TAR.XZ sang ZIP 5.0 21 phiếu bầu
3 TAR.XZ sang TAR 5.0 5 phiếu bầu
4 TAR.XZ sang RAR 5.0 3 phiếu bầu
5 TAR.XZ sang TAR.BZ 5.0 2 phiếu bầu
6 TAR.XZ sang JAR 5.0 1 phiếu bầu
7 TAR.XZ sang 7Z
8 TAR.XZ sang CPIO
9 TAR.XZ sang ARJ
10 TAR.XZ sang LHA
11 TAR.XZ sang TBZ2
12 TAR.XZ sang TAR.Z
13 TAR.XZ sang TAR.LZO
14 TAR.XZ sang TAR.LZ
15 TAR.XZ sang TAR.LZMA
16 TAR.XZ sang TAR.7Z
Chuyển đổi sang TAR.XZ Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang TAR.XZ 4.8 14 phiếu bầu
2 DEB sang TAR.XZ 4.7 12 phiếu bầu
3 RAR sang TAR.XZ 4.8 6 phiếu bầu
4 RPM sang TAR.XZ 3.8 2 phiếu bầu
5 7Z sang TAR.XZ 5.0 2 phiếu bầu
6 TGZ sang TAR.XZ 5.0 2 phiếu bầu
7 TBZ2 sang TAR.XZ 5.0 1 phiếu bầu
8 TAR.LZ sang TAR.XZ 5.0 1 phiếu bầu
9 JAR sang TAR.XZ 5.0 1 phiếu bầu
10 ACE sang TAR.XZ
11 ALZ sang TAR.XZ
12 ARC sang TAR.XZ
13 ARJ sang TAR.XZ
14 CAB sang TAR.XZ
15 CPIO sang TAR.XZ
16 LHA sang TAR.XZ
17 TAR sang TAR.XZ
18 TAR.7Z sang TAR.XZ
19 TAR.BZ sang TAR.XZ
20 TAR.LZMA sang TAR.XZ
21 TAR.LZO sang TAR.XZ
22 TAR.Z sang TAR.XZ