Công Cụ Chuyển Đổi BIN Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file bin sang định dạng khác và từ định dạng khác sang bin

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

bin

PostScript Type 1 (MacBin)

Đây là một tập tin lưu trữ được sử dụng trên các máy tính Macintosh. Nó lưu trữ nhánh tài nguyên và dữ liệu trong hệ thống tập tin như là một tập tin. Nó bao gồm việc lưu trữ các phông chữ và tải thuận tiện của dữ liệu với Macintosh Internet để được chuyển giao cho các thiết bị Mac khác. Nó được sử dụng để nhập khẩu PostScript Type 1 dữ liệu chương trình ngôn ngữ.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ BIN Chuyển đổi Đánh giá
1 BIN sang JPG 4.6 821 phiếu bầu
2 BIN sang OTF 4.5 402 phiếu bầu
3 BIN sang PNG 4.5 187 phiếu bầu
4 BIN sang PDB 4.5 181 phiếu bầu
5 BIN sang JPEG 4.4 124 phiếu bầu
6 BIN sang TTF 4.5 100 phiếu bầu
7 BIN sang BMP 4.5 91 phiếu bầu
8 BIN sang WOFF 4.5 72 phiếu bầu
9 BIN sang TIFF 4.5 51 phiếu bầu
10 BIN sang GIF 4.4 37 phiếu bầu
11 BIN sang PS 4.5 20 phiếu bầu
12 BIN sang SVG 4.5 19 phiếu bầu
13 BIN sang JP2 4.5 18 phiếu bầu
14 BIN sang ICO 4.6 9 phiếu bầu
15 BIN sang UFO 4.5 8 phiếu bầu
Chuyển đổi sang BIN Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang BIN 4.4 20 phiếu bầu
2 SVG sang BIN 4.5 6 phiếu bầu
3 OTF sang BIN 5.0 3 phiếu bầu
4 CFF sang BIN 4.0 1 phiếu bầu
5 SFD sang BIN 5.0 1 phiếu bầu
6 CID sang BIN
7 DFONT sang BIN
8 PFA sang BIN
9 PFB sang BIN
10 PS sang BIN
11 PT3 sang BIN
12 T11 sang BIN
13 T42 sang BIN
14 WOFF sang BIN

Xem tất cả